Προϊόντα

Η Diolkos3D software ανέπτυξε και παρέχει τα ακόλουθα λογισμικά:

DIOLKOS

Λογισμικό μελέτης οδικών έργων.

WATERNET.CAD

Λογισμικό μελέτης υδραυλικών δικτύων.

FASTTERRAIN

Λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους και υπολογισμού εκσκαφών/επιχώσεων.